Weboldalunk cookie-kat használ, hogy még jobb minőségű legyen az oldala. A cookie-k lehetővé teszik bizonyos funkciók (például a kosár mentése), a közösségi megosztások (Facebook, Instagram stb.) könnyebb használatát, illetve az érdeklődésednek megfelelő (a saját oldalunkon és más oldalak alapján is), személye szabott üzenetek és reklámok megjelenítését. Továbbá segítenek oldalunk használatának megértésében. További információk és cookie preferenciáid beállítása itt. Az ide kattintással: "Elfogadom" elfogadod cookie-jaink használatát.
Termékek Menü

Elállási jog

Elállási jog 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék vásárlásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék vásárlásakor azon a napon jár le a határidő, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (Sportivo Nouvo Kft., székhely:3394 Egerszalók, Ifjuság u. 26., postacím – üzlethelyiség -  3300 Eger, Törvényház út 4.. e-mail cím: spsport1@gmail.com ) Ha az üzlethelyiségünkben személyesen jelenik meg és be kívánja jelenteni az elállási jogát, úgy az alábbiakban közétett nyilatkozat minta kerül kitöltésre. 

Az elállás bejelentése céljából felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is – de saját egyértelmű nyilatkozatát is elküldheti részünkre. 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint: 
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


                                                                                                             ELÁLLÁSI NYILATKOZAT 
Címzett: Sportivo Nouvo Kft. 

Székhely:3394 Egerszalók, Ifjuság u. 26.

Postacím: 3300 Eger, Törvényház út 4. 

Telefonszám: 0620/9216308

E-mail cím: spsport1@gmail.com 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
(itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/ek/ megnevezése) 

Átvétel időpontja: ( a megfelelő jelölendő): ………………………………………….........

A fogyasztó(k) neve:………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………....

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
………………………………………………………………………………………………….

Kelt: …………………..............................
  


 

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

Tekintettel arra, hogy a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át a Kft-től, elállás esetén Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 2.000,- Ft 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetekben: 

 • olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására a 45/2014. Korm. rendelet  20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
   
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
   
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
   
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
   
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
   
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. § szerinti jogát.

Szolgáltatás nyújtására a Kft. nem köt szerződést a fogyasztókkal, így a szolgáltatás nyújtása körében felmerülő kivételek nem kerülnek felsorolásra.